www.vrilissia365.gr
Picture1
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΒΡΙΛΗΣΣΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑ

Εκπονήθηκε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Κοινοποίηση

Ο δημόσιος αστικός χώρος θα πρέπει να χρησιμοποιείται ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες των πόλεων με ασφάλεια και σεβασμό σε τυχόν δυσκολίες που δύναται να αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές ομάδες.

Η πλειοψηφία των Δήμων στη χώρα μας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας, ενώ ορισμένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, κυρίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι τα εξής:

  • Μη προσβάσιμοι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι
  • Απροσπέλαστα/Δύσκολα προσπελάσιμα δημόσια κτίρια
  • Μη αυτόνομη κίνηση πεζών στο δομημένο περιβάλλον
  • Περιορισμένες δυνατότητες κίνησης ατόμων με Αναπηρίες / Περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων (ατόμων με αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, κλπ.)
  • Μη λειτουργική διασύνδεση υπαίθριων ΚΧ/δημόσιων κτιρίων
  • Μη καθορισμένα σημεία διαφυγής των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας σε όλους τους Δήμους της χώρας, θεσπίσθηκαν τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας στόχος των οποίων είναι να προσδιορίσουν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ,ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Για την εκπόνηση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) δημοσιεύθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η πρόσκληση για την υποβολή των ΣΑΠ από τους δήμους της χώρας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022.

Ο Δήμος Βριλησσίων στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης προχώρησε στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π).

Το έργο αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Κύριος στόχος του ΣΑΠ είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών καθώς και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων σύμφωνα με την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις σε επίπεδο δήμου για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Με την υπ΄ αρ. 240.3.1./2022 (9ΨΘΤ46Ω844-97Δ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατά 100% της πρότασης με τίτλο: «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Βριλησσίων» προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αφού ο Δήμος προχώρησε σε Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 37.200,00 € σύμφωνα με την με αρ. 240/2022 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 139/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΗΚΡΩ9Ρ-6ΝΡ) και ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν προέβη στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία. Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. 7405/15-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD012672262) Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η εκτέλεση Υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ. ΕΠΕ.

Στη συνέχεια υπεγράφη το υπ’ αρ 7452/15-05-2023 (ΑΔΑ: 23SYMV012674479) Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δήμου Βριλησσίων για την  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Ο ανάδοχος ολοκλήρωσε έγκαιρα, έγκυρα και ορθά τα εξής παραδοτέα:

Παραδοτέο Π1α:  Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Καταγραφή και     Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάμενων στοιχείων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων- Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής  

Παραδοτέο Π1β:  Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών

Παραδοτέο Π2:  Πρόταση  

Η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 9/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βριλησσίων (ΑΔΑ: 6ΕΛΥΩ9Ρ-ΥΩΒ) βεβαίωσε την παραλαβή των παραδοτέων της ως άνω σύμβασης και την πλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) του Δήμου μας.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, προέβη στην έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33/2023 Απόφασή της (ΑΔΑ: 948ΔΩ9Ρ-Ε5Β).

Τα Παραδοτέα διαβιβάστηκαν από το Δήμο Βριλησσίων στη Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) Υ.Α.

Σήμερα, ο Δήμος Βριλησσίων έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την καταβολή της χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.   

Με την υλοποίηση του ΣΑΠ, ο Δήμος Βριλησσίων δύναται να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων, το οποίο θα εξασφαλίζει τη προσβασιμότητα στους υπαίθριους κοινόχρηστων χώρους συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκτόνωσης, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τη ζωή των πολιτών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και στρατηγικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που  αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Με σαφή προσανατολισμό προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη ο Δήμος Βριλησσίων προωθεί ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Πάνω από 8.500 έκαναν διακοπές τον Απρίλιο με voucher

diktio diktio

Τιμές καυσίμων: Πού κυμαίνονται και προς τα πού κατευθύνονται

diktio diktio

Από τις 10 έως 31 Μαΐου 2024 οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

diktio diktio